Ontologija vremena ili nova metafizika, Velimir Abramović (2002)

Biography: 

Velimir Abramović je rođen 1952. godine u Beogradu. Doktorirao je na temu 'problem kontinuiteta u prirodnoj filosofiji Lajbnica i Boškovića'. Osnivač je i glavni urednik časopisa "Tesliana". Osnivač Instituta za vreme, u sklopu Fondacije za nauku o vremenu, Roterdam, Holandija. Živi i radi u Amsterdamu. www.faraday.ru/content04.htm

Velimir Abramović, Amsterdam, Holandija
Summary: 

Velimir Abramović je postavio pitanje vremena, istorijskog percipiranja vremena i savremenenih tendencija usmerenih ka određivanju precizne i jedinstvene definicije vremena. Vreme je podelio u tri kategorije: opšte vreme (general time) koje je nezavisno od naših čulnih receptora, koje je jednako biću, bezdimenzionalno i besprostorno; interno vreme (internal time) koje strukturira fizičke sisteme i reguliše njihove funkcije; lokalno vreme (local time) koje je tzv. vremenski operater, tj. to su vremenski uslovi koji su van fizičkih sistema i koji su u interakciji sa njima. Kao primere naučnika koji su se bavili pitanjem vremena kao i odnosom fizike i metafizike on pored ostalih pominje teslu, kozireva, njutna, ruđera boškovića, odbacujući postavke kvantne mehanike i ukazujući na značaj euklidove geometrije. krećući se kroz široko polje egzaktnih nauka, filozofije nauka, kosmologije, hronologije, matematike, teorijske fizike, teorije sistema, abramović je ukazao na potrebu za približavanjem nauke i religije, tj. kohezionog faktora koji bi ih povezao - filosofije.