Mindinvasion and Cultural Intelligence, Konrad Becker (2002)

Biography: 

Konrad Becker je osnivač Instituta za nove kulturne tehnologije Public Netbase/ t0, direktor centra za nove komunikacione tehnologije posvećenog kulturi i mladoj populaciji. Producent je izložbe World-Information.Org, internacionalnog projekta koji na popularan način prikazuje hronološki razvoj novih medija i tehnologija. www.world-information.org

Konrad Becker, Beč, Austrija
Summary: 

Konrad Becker je ilustrovao poimanje "informacije" kroz razvoj civilizacije i ukazao na različite mehanizme kontrole i distribucije informacija. Kroz dinamičnu slajd prezentaciju je izvršio komparaciju različitih nivoa upotrebe informacija i na taj način je stavio akcenat na kontradiktornost informatičkog doba u kojem živimo. Pod terminom "Mindinvasion", Konrad Becker podrazumeva razne nivoe konstantne istorijske težnje za ovladavanjem kolektivnog mišljenja. Becker izvlači razne primere iz istorije, s posebnim fokusom na period ideološkog rata posle drugog svetskog rata i pokušaje eksperimenata npr. dr Hose Delgada sa Yale univerziteta koji u govoru pred kongresom 1974. kaže: 'Pojedinac može misliti da je najznačajnija stvarnost samo njegovo postojanje, ali to je samo njegovo lično viđenje. Toj poziciji nedostaje istorijska perspektiva' ili ' 'čovek nema pravo da razvija svoj sopstveni um (...) mi moramo električnim putem kontrolisati mozak. Jednog dana vojske i generali će biti kontrolisani električnim stimulacijama mozga'. Razmatrajući različite strategije delovanja, Becker posebno ističe primer CIA-e i njene sofisticirane metode, npr. podatak iz jednog intervjua bivšeg direktora CIA Richarda Helmsa u kome on izjavljuje kako je CIA finansirala ceo pokret 'nove levice' šezdesetih i sedamdesetih u Evropi. www.t0.or.at